ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΝΕΑ   /   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση ελέγχου οικονομικής διαχείρισης έτους 2017 από ορκωτό ελεγκτή
30/03/2018
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση ελέγχου οικονομικής διαχείρισης έτους 2017 από ορκωτό ελεγκτή

 

Το Επιμελητήριο Σάμου προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση του έργου «’Έλεγχος νομιμότητας οικονομικής διαχείρισης και οικονομικών καταστάσεων έτους 2017 και σύνταξη έκθεσης επί των οικονομικών καταστάσεων», σε ορκωτό ελεγκτή σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 77, παράγρ. 9 και 10 του ν. 4497/2017,  προς τούτο καλεί τους ενδιαφερόμενους:

Να υποβάλλουν κλειστή προσφορά στην έδρα του Επιμελητηρίου Σάμου, Κουντουριώτη 19, Σάμος, υπόψη κ Σαράντου Αργυρώ, τηλ. 22730 87975 .

•Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές.

•Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα του Επιμελητηρίου Σάμου, Κουντουριώτη 19, Σάμος.

•Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2017, υπογεγραμμένη από τον ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

•Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α) Αίτηση στην οποία τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα, εταιρείες ή κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και το ονοματεπώνυμο και τον ΑΜ ΣΟΕΛ του ορκωτού ελεγκτή που προτείνεται για τον έλεγχο.

β) Οικονομική προσφορά 

γ) Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας σε ελέγχους ΝΠΔΔ αναφέροντας στοιχεία ΑΔΑ. Η τήρηση των στοιχείων που  θα κατατεθούν είναι εμπιστευτική.

Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. 

Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2017 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

Προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16η Απριλίου 2018

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Α. Κυριαζής

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Πρόσκληση για ορκωτούς.pdf