Αίτηση καταχώρισης στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας εμπορικού σήματος «AEGEAN YACHT 1976 YACHT BUILDING YACHT BROKERAGE YACHT CHARTER» για προϊόντα της κλάσης 12

Αίτηση καταχώρισης στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας εμπορικού σήματος «AEGEAN YACHT 1976 YACHT BUILDING YACHT BROKERAGE YACHT CHARTER» για προϊόντα της κλάσης 12

Έγγραφο του Γενικού Διευθυντή ΚΠ 4261 / ΓΔ 495

 

Προηγούμενο Το Επιμελητήριο Σάμου Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για την ανάθεση του Υποέργου 1 «Ενέργειες Συμβουλευτικής και Κατάρτισης ανέργων» της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στο Β. Αιγαίο» και κωδικό MIS 6001261 με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ