Ανακοίνωση Εκλογικής Επιτροπής για υπόδειξη εκπροσώπων και οικονομικές υποχρεώσεις

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σάμου που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 47449/07.08.2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ./405/22.08.2017), απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  Ν. Θεοδωρίδη, κάνει γνωστό στα μέλη του ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017.

Ενημερώνει τα μέλη του Επιμελητηρίου Σάμου, ότι προκειμένου να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους και να έχουν δικαίωμα ψήφου θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερα και να έχουν εγγραφεί στο Επιμελητήριο μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος2016, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος 2016, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.

Η εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλομένων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2017. Διευκρινίζεται ότι ο διακανονισμός αφορά μόνο τις συνδρομές φυσικών προσώπων προς το Επιμελητήριο. Τα μέλη που δεν θα έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν θα περιληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους και συνεπώς δεν θα είναι δυνατόν να ψηφίσουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το Μητρώο του Επιμελητηρίου για το Τμήμα κατάταξής τους και τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Οι ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, Συνεταιρισμοί και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, προσκομίζοντας, επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες προ της ορισθείσης ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, μέχρι 8 Δεκεμβρίου 2017, εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη αναλόγως, έντυπο της οποίας μπορούν να προμηθεύονται από το Επιμελητήριο,

 

Σάμος, 28 Αυγούστου 2017

   

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΘΩΜΑΣΟΥΛΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ

 

* Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τις λίστες με τα εγγεγραμμένα μέλη στα μητρώα του Επιμελητηρίου Σάμου ανά τμήμα έως 15/12/2016.

 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ