Ανακοίνωση Εκλογικής Επιτροπής Επιμελητηρίου Σάμου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
Αριθ. πρωτ. 2
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σάμου που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17817/23-06-2023 (AΔΑ:ΨΣΘΦΟΡ1Ι-6ΒΤ), απόφαση της Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  κ. Μαριάννας Νικολαΐδου, κάνει γνωστό στα μέλη του ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023.
 Ενημερώνει τα μέλη του Επιμελητηρίου Σάμου, ότι προκειμένου να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους και να έχουν δικαίωμα ψήφου θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερα και να έχουν εγγραφεί στο Επιμελητήριο μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου 2022
Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος 2022, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος 2022, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.
Η εξόφληση οφειλόμενων τελών ΓΕΜΗ ή συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2023. Τα μέλη που δεν θα έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν θα περιληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους και συνεπώς δεν θα είναι δυνατόν να ψηφίσουν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το Μητρώο του Επιμελητηρίου για το Τμήμα κατάταξής τους και τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Οι ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, Συνεταιρισμοί και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, προσκομίζοντας, επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες προ της ορισθείσης ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, μέχρι 10 Νοεμβρίου 2023, εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη αναλόγως, έντυπο της οποίας μπορούν να προμηθεύονται από το Επιμελητήριο.
Σάμος, 29 Ιουνίου 2023
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΘΩΜΑΣΟΥΛΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ΄ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΜΟΥ
Προηγούμενο Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ