Βεβαίωση και είσπραξη οφειλόμενων τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ από Δ.Ο.Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ

(Ν.Π.Δ.Δ.)

2 Αυγούστου 2019

Αριθ. πρωτ. 1398

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βεβαίωση και είσπραξη οφειλόμενων τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ από Δ.Ο.Υ

Το Επιμελητήριο Σάμου, με την ιδιότητα της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικού Εμπορικού Μητρώου) στην Π.Ε. Σάμου, ανακοινώνει στις επιχειρήσεις της Σάμου, Ικαρίας και των Φούρνων, όλων των νομικών μορφών (ατομικές – εταιρείες), τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αριθ. 79752/30.12.2014, (ΦΕΚ 3623/Β/31.12.2014), καθορίσθηκαν τα ετήσια, ενιαία, ειδικά τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ., από το έτος 2015 και εφεξής, κατά νομική μορφή υπόχρεου εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Τα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ., για τις πιο συνηθισμένες μορφές επιχειρήσεων, έχουν ως εξής: α) ατομικές επιχειρήσεις, 30,00 €, β) προσωπικές εταιρείες, 80,00 €, γ) Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, 100,00 €, δ) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, 150,00 €, στ) ανώνυμες εταιρείες, 320,00 €.

3. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑαριθ. 79752/30.12.2014 «Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλλειμέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα τέλη του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 (τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στοΓ.Ε.ΜΗ) και δεν έχειδιαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείουΕπιμελητηρίου ή την αρμόδια για την καταχώριση στοΓ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίουκαι Προστασίας Καταναλωτή στη Φορολογική Διοίκησηγια βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις τουΚώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.»

4. Με τις διατάξεις της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Γ. Πιτσιλή αριθ. 1197/16-05-2019 (ΦΕΚ 1911/Β/28-05-2019), καθορίσθηκε «η διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων …(ΚΕΔΕ)» με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Νοεμβρίου 2019.   

5. Οι επιχειρήσεις που ΔΕΝ έχουν καταβάλει τα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να τα καταβάλουν, χωρίς προσαυξήσεις, το αργότερο μέχρι 30 Οκτωβρίου 2019.

6. Η πληρωμή των τελών πραγματοποιείται μέσω των υποκαταστημάτων των συνεργαζόμενων Τραπεζών, ύστερα από την έκδοση σχετικής εντολής πληρωμής, η οποία εκδίδεται από την εφαρμογή https://services.businessportal.gr/

7. Από την ημερομηνία αυτή και εξής, τα τέλη θα βεβαιωθούν και θα εισπραχθούν μέσω της Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) με ό,τι αυτό συνεπάγεται.  

8.Το Επιμελητήριο Σάμου, καλεί τις επιχειρήσεις της Σάμου, Ικαρίας και των Φούρνων, να καταβάλουν, χωρίς προσαυξήσεις, μέχρι 30 Οκτωβρίου 2019, τα τυχόν οφειλόμενα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες της βεβαίωσης και είσπραξης τους από τη Δ.Ο.Υ.

Περισσότερες πληροφορίες στο Επιμελητήριο Σάμου, τηλ. 2273087971, 2273087977.

 

                                                     Από το Επιμελητήριο

 

Προηγούμενο Διευκρίνιση σχετικά με την συμπλήρωση των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», για τη διευκόλυνση των υποβολών.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ