Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Γ.Ε.ΜΗ

 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) 

Δημοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ 

Προσωποποιημένες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. προς τις Επιχειρήσεις

 

 

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. και από 4/4/2011 λειτουργεί στα Γραφεία του Επιμελητηρίου Σάμου Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, η οποία:

 

Α) Για τις εταιρείες που συστήνονται μετά τις 4/4/2011, μέσω των Υπηρεσιών Μιάς Στάσης

 

Παραλαμβάνει ελέγχει και αρχειοθετεί τα δικαιολογητικά σύστασης των ΑΕ, ΕΠΕ και Ι.Κ.Ε.,που έχουν συσταθεί μέσω των Συμβολαιογράφων (που λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης, για την Ίδρυση των ΑΕ & ΕΠΕ.).

Επίσης παραλαμβάνει ελέγχει και αρχειοθετεί και τα δικαιολογητικά σύστασης των ΟΕ, ΕΕ και Ι.Κ.Ε., που έχουν συσταθεί μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων.

 

Β) Για τις εταιρείες που συστήνονται μετά τις 4/4/2011 και που η σύστασή τους εξαιρείται και δεν γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης :

 

Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά σύστασης των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και νομιμοποιεί, με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ τη σύσταση, των Αστικών Εταιρειών και των Συν Π.Ε., Ε.Ο.Ο.Σ., κτλ, που η σύστασή τους εξαιρείται από την Υπηρεσία μιας Στάσης.

Επίσης παραλαμβάνει ελέγχει και τα δικαιολογητικά εγκατάστασης των υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών και τα νομιμοποιεί, με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ.

 

Γ) Η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, για τις εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν τις 4/4/2011 και που πρέπει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις να απογραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ:

 

Παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά (φυσικό φάκελο απογραφής), από όσους έχουν “αυτοαπογραφεί” ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τη σχετική εφαρμογή στο σύνδεσμο https://www.businessregistry.gr και στη συνέχεια οφείλουν να αποστείλουν τα απαραίτητα για τον έλεγχο της “αυτοαπογραφής” έγγραφα εντός τριμήνου από την αυτοαπογραφή, στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Σάμου.

 

Παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά απογραφής και απογράφει στο ΓΕΜΗ , όσους δεν “αυτοαπογραφούν” ηλεκτρονικά, και ζητήσουν την απογραφή τους μέσω της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Σάμου.

 

Η απογραφή στο ΓΕΜΗ γίνεται μετά από καταβολή στο Ταμείο του Επιμελητηρίου Σάμου 10,00 € για κάθε αρχείο (καταστατικό, τροποιητικό, πρακτικό κλπ ), που θα υποβληθεί και θα αναρτηθεί στη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ.

 

Δ) Επίσης από 1/1/2013 και μετά [που έχουν καταργηθεί τα Μητρώα ΑΕ των Περιφερειών (πρώην Νομαρχιών) και τα Μητρώα και Βιβλία Εταιρειών των Πρωτοδικείων], η Υπηρεσία ΓΕΜΗ είναι αρμόδια για την νομιμοποίηση με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ και για την δημοσιότητα κάθε τροποποίησης και μεταβολής των στοιχείων όλων των εταιρειών και για το σκοπό αυτό :

 

Παραλαμβάνει (ηλεκτρονικά μέσω businessportal.gr) και ελέγχει τα δικαιολογητικά τροποποίησης / μεταβολών των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και αφ ενός νομιμοποιεί με την καταχώρισή στο ΓΕΜΗ τις μεταβολές και αφ ετέρου εκδίδει τις σχετικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση από τις περιφέρειες διοικητικών πράξεων, άσκησης ελέγχου και εποπτείας (για τις ΑΕ και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ΕΠΕ) τότε τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στις περιφέρειες και η καταχώριση στο ΓΕΜΗ, γίνεται μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και εγγράφων.

 

 

Ε) Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ είναι αρμόδια για να:

 

Τηρεί το αρχείο του Γ.Ε.ΜΗ.

Χορηγεί πιστοποιητικά ηλεκτρονικά μέσω businessportal.gr (Γενικά Πιστοποιητικά / Μεταβολών, Αμιγώς πιστοποιητικά ιστορικότητας, ισχύουσας εκπροσώπησης) για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ και Ι.Κ.Ε. και για όλους όσους είναι υποχρεωμένοι να καταχωρηθούν στο ΓΕΜΗ.

 

Σημείωση 1:Για την χορήγηση του 1ου Πιστοποιητικού για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. θα πρέπει να προσκομισθεί Πιστοποιητικό Μεταβολών από το Πρωτοδικείο στο οποίο ανήκει.

 

Σημείωση 2 :Για την χορήγηση Πιστοποιητικού σε AE, που έχουν συσταθεί πριν την 4-4-2011 και που έχουν απογραφεί στο ΓΕΜΗ, η αίτηση διαβιβάζεται στην αρμόδια Περιφέρεια, για να βεβαιωθούν και να πιστοποιηθούν και οι μέχρι την απογραφή μεταβολές και αφού ληφθεί το σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας, γίνεται έκδοση Πιστοποιητικού με ενσωματωμένες όλες τις μεταβολές.

 

Σημείωση 3 : Για τη χορήγηση αντιγράφων (Καταστατικών, Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου), πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας προγενέστερων του έτους 2012, χορηγεί αίτηση για αναζήτηση στοιχείων από τη Περιφέρεια, η οποία πρέπει να κατατεθεί στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ.

 

Χορηγεί, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, αντίγραφα των δημοσιευτέων εγγράφων που καταχωρούνται στη μερίδα κάθε υπόχρεου εγγραφής στο ΓΕΜΗ, με εξαίρεση τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΕ (τα οποία χορηγούνται μόνο σύμφωνα με την παρ.12 άρθρ7α ν2190/1920 όπως ισχύει), με εξουσιοδότηση μη έχοντος στην Γ.Σ. ή και του νόμιμου εκπροσώπου (υπογραφή και σφραγίδα εταιρίας).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Κ2-1357/29-4-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στις περιπτώσεις που μαζί με την μετατροπή αποφασίζεται και τροποποίηση του καταστατικού της μετατρεπόμενης εταιρείας (πχ αποχώρηση εταίρου, μείωση κεφαλαίου κλπ ) θα πρέπει να καταχωρισθεί πρώτα η εν λόγω απόφαση, να επέλθει τροποποίηση του καταστατικού και μετά –με διαφορετικό συμφωνητικό- να γίνει η μετατροπή στην άλλη νομική μορφή. Εάν όμως η σχετική τροποποίηση αφορά στο καταστατικό της εταιρείας με το νέο νομικό τύπο, πρόκειται ουσιαστικά για διαμόρφωση νέου καταστατικού, το οποίο, εφόσον είναι σε συμφωνία με όσα προβλέπονται για τον διάδοχο νομικό τύπο και δεν παραβιάζονται κανόνες αναγκαστικού δικαίου (πχ μείωση του κεφαλαίου κάτω από το ελάχιστο εκ του νόμου καθοριζόμενο όριο κλπ) επιτρέπεται να τροποποιείται σε σχέση με όσα ίσχυαν για τα αντίστοιχα θέματα (επωνυμία, έδρα κλπ) στο ίδιο συμφωνητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας.Πρέπει να τονιστεί ότι τα ανωτέρω πρέπει να τηρούνται oπωσδήποτε στις περιπτώσεις μετατροπής άλλης εταιρικής μορφής σε ΙΚΕ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 3 η μετατροπή επέρχεται σε δεύτερο στάδιο, δηλαδή με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της υπεύθυνης δήλωσης της εταιρείας για την μη προβολή αντιρρήσεων από τους τυχόν δανειστές της εταιρείας, ενώ η τροποποίηση του καταστατικού της μετατρεπόμενης εταιρείας επέρχεται με την πρώτη καταχώρηση στο ΓΕΜΗ.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τμήμα Μητρώου – Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

 

Γαρυφαλλιά Α. Ποριώτη

τηλ: 22730-87971

fax: 22730-87976

e-mail: gporioti@samcci.ondsl.gr

 

 

Λάμπρος Ε. Παπαδημητρίου

τηλ: 22730-87977

fax: 22730-87976

e-mail: lpapadimitriou@samcci.ondsl.gr  

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Ανακοίνωση για κύρωση εκλογικών καταλόγων και υποψηφιότητες 2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ