Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την προμήθεια παγωτών για κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ

Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την προμήθεια παγωτών για κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ.

 

 

Προηγούμενο Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια αλεύρων, για κάλυψη αναγκών αρτοποίησης της 79 ΑΔΤΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ