Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού «Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου-Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς».

Στις 11.08.2020 δημοσιεύτηκε η διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού «Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου – Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς».

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 1.802.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 1.453.225,81€).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr όπου έχει λάβει τον Συστημικό αριθμό 94322 και θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, στη διεύθυνση: https://ebs.eprocurement.gov.gr μέχρι την 18.09.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 [καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) προσφορών].

Συνημμένα σας αποστέλλουμε την περίληψη του διαγωνισμού. Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους του ΕΣΗΔΗΣ και του ΥΠΕΞ αντίστοιχα:

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx (αναζήτηση με Συστημικό αριθμό 94322)

https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-epiheiriseis/dimosioi-diagonismoi-diavouleyseis/

https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-epiheiriseis/dimosioi-diagonismoi-diavouleyseis/diakeruxe-elektronikou-anoikhtou-diethne-diagonismou-melete-kathorismou-enos-methodologikou-plaisiou-olokleromene-anaptuxe-odegon-epikheirein.html 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Υπουργείο Εξωτερικών

Β1 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Ζαλοκώστα 10, 106 71, Αθήνα

Τηλ: +30 210 368 2905 Fax: +30 210 368 2749

 

 

 

 

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – O Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κυριαζής και το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου σας προσκαλούν σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ. Ποιοί οι δικαιούχοι – πώς μπορούν να αιτηθούν κρατική επιδότηση διάρκειας 9 μηνών» Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 16.00

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ