Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού,προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για κάλυψη ανελαστικών αναγκών του Α.Τ. Μαραθοκάμπου, για το έτος 2019.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2019

01.ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΦΑΚΕΛΩΝ

02.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Χ2 (ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

03.ΤΕΥΔ Χ2 (ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

04.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Χ2 (ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις υπηρεσίες της Α.Δ. Αιγαίου που εδρεύουν στη Μυτιλήνη έως τις 31.03.2020 και υπό τους όρους της υπ’ αρ. 9344/15.02.2019 διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ