Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου κατασκευής έργου “Αποκατάσταση φθορών στο ΒΝΣ Σάμου”

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου κατασκευής έργου “Αποκατάσταση φθορών στο ΒΝΣ Σάμου”

 

01. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

02. ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

03. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

04. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

05. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

06. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

07. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

08. ΣΧΕΔΙΟ-1

09. ΣΧΕΔΙΟ-2

10. ΣΧΕΔΙΟ-3

11. ΣΧΕΔΙΟ-4

12. ΣΧΕΔΙΟ-5

 

 

Προηγούμενο Διαδικτυακή Θεματική Ημερίδα με τίτλο: «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Προκλήσεις για βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος», την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ