Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) και καυσίμων θέρμανσης (πετρέλαιο θέρμανσης), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Δ/νσης Αστυνομίας.

00. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021_signed

01. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

02. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.1.- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

03. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.2.- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε΄, ΣΤ΄ & Ζ΄ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

04. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.3.- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η΄ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

05. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.1.-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄ & ΣΤ΄  (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

06. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.2.-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Δ΄ & Ζ΄  (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

07. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.3. – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η΄  (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

08. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)

09. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.1. – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α΄, Β΄& Γ΄

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.2. – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ΄

11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.3. – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε΄ & ΣΤ΄

12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.4. – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ζ΄

13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.5. – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η΄

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την Ανάπλαση του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης με τίτλο «International Architectural Design Competition for the Thessaloniki ConfEx Park”

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ