Διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο προμήθειας 10.300 τεμαχίων επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών (CPV 30213300-8) και 9.370 τεμαχίων επίπεδων οθονών (CPV 30231310-3). Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15.00 μ.μ.

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (κατά το άρθρο 41 παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016), δημοσίευσε τη με αρ. 02/2022 Διακήρυξη της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο διάρκειας ενός (1) έτους για την προμήθεια 10.300 τεμαχίων επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών (CPV 30213300- 8) και 9.370 τεμαχίων επίπεδων οθονών (CPV 30231310-3) για την κάλυψη αναγκών φορέων συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.890.830,00 € ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.

Η διαδικασία διενεργείται με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ( συστημικός αριθμός διαγωνισμού 169991) και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει καταχωρηθεί και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22PROC011099879.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15.00 μ.μ.

 

Προηγούμενο Συμμετοχή σε επιχειρηματικές συναντήσεις με τους Ιταλούς agents – προώθηση ελληνικών προϊόντων στην ιταλική αγορά

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ