Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό για τη παροχή υπηρεσιών αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων για τις ανάγκες της ΠΕ Σάμου και ΠΕ Ικαρίας

Κατόπιν ερωτημάτων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ) για τον “ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ & ΤΗΣ Π.Ε ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ (2019,2020), CPV : 64110000-0 (ΑΔΑ:ΩΣΥΟ7ΛΩ-942)”, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινήσεις :

Στα κριτήρια επιλογής, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της ΕΕΤΤ και να έχουν Ειδική Άδεια.

Στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς να γίνεται αναφορά στις ποσότητες και στις κατηγορίες των υπηρεσιών (Κατηγορία- Μέγεθος – Κλιμάκιο βάρους) για ταχυδρομικά τέλη Α΄& Β΄ προτεραιότητας, καθώς επίσης και για τα Ειδικής Διαχείρισης (συστημένα) και των Ειδικών Σάκων τόσο του Εσωτερικού όσο και του Εξωτερικού.

 Έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών & Περιουσίας της ΠΕ Σάμου ΑΔΑ: Ω9Ε47ΛΩ-ΣΚΤ

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Ημερίδα Επιμελητηρίου Σάμου και ΕΛΑΝΕΤ για προγράμματα ΕΣΠΑ Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση ΚΑΙ για το Μεταφορικό Ισοδύναμο.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ