ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ.34/2022 (ΦΕΚ Α΄ 93):Εναρμόνιση με την οδηγία 2019/18321/ΕΕ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ).

Το Επιμελητήριο ενημερώνει τα μέλη του ότι στο ΦΕΚ Α΄ 93/13.05.2022 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το προεδρικό διάταγμα 34/2022, που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων.

Με το πδ 34/2022 πραγματοποιείται η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2019/1832/ΕΕ και τροποποιούνται τα παραρτήματα I, II και III του πδ 396/94, με το οποίο έχει ενσωματωθεί η οδηγία 89/656/ΕΟΚ και καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας [Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)] που χρησιμοποιείται από τους εργαζομένους κατά την εργασία.

 

Εγκύλιος

Προεδρικό Διάταγμα

 

 

 

Προηγούμενο Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 έως 31.7.2022 λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού

Leave Your Comment

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ