ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ.34/2022 (ΦΕΚ Α΄ 93):Εναρμόνιση με την οδηγία 2019/18321/ΕΕ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ).

Το Επιμελητήριο ενημερώνει τα μέλη του ότι στο ΦΕΚ Α΄ 93/13.05.2022 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το προεδρικό διάταγμα 34/2022, που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων.

Με το πδ 34/2022 πραγματοποιείται η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2019/1832/ΕΕ και τροποποιούνται τα παραρτήματα I, II και III του πδ 396/94, με το οποίο έχει ενσωματωθεί η οδηγία 89/656/ΕΟΚ και καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας [Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)] που χρησιμοποιείται από τους εργαζομένους κατά την εργασία.

 

Εγκύλιος

Προεδρικό Διάταγμα

 

 

 

Προηγούμενο Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 έως 31.7.2022 λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ