Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για το ποιοτικό εκσυγχρονισμό τους και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους»/ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Α.Π. 4362/477/Α3/08-09-2017  Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020» (ΑΔΑ: 91ΗΚ465ΧΙ8-Α4Γ) πρέπει να αποστείλουν στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης σύμφωνα με το Παράρτημα VI της 5ης Τροποποίησης της Αναλυτικής Πρόσκλησης το αργότερο έως τις 15/09/2017.

Αναρτημένα στις ιστοσελίδες του ΕΦΕΠΑΕ και των εταίρων του είναι διαθέσιμα τα παρακάτω αρχεία:

1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης Παραρτήματος VI της 5ης Τροποποίησης της Αναλυτικής Πρόσκλησης

2. ΥΔ_Α_Παράρτημα VΙI_ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

3. ΥΔ_B_Παράρτημα VΙI _ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

4. ΥΔ _Δήλωση ΜΜΕ_Παράρτημα VΙI _ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Ανάλογα με το είδος του δικαιούχου (Υφιστάμενη ή Νέα Επιχείρηση) και τη νομική μορφή, προσκομίζονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του Αρχείου 1.

Η Υπεύθυνη δήλωση Α (Αρχείο 2) υπογράφεται από τον ατομικό επιχειρηματία ή από τον Νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση σύστασης εταιρείας/νομικής μορφής, και προσκομίζεται επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Η Υπεύθυνη Δήλωση Β (Αρχείο 3) των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν οι συνδεδεμένες με την επιχείρηση υπογράφεται από τον ατομικό επιχειρηματία ή από τον Νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση σύστασης εταιρείας/νομικής μορφής. Η περίοδος αναφοράς είναι από 1/1/2015 και μετά.

Η Υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ (Αρχείο 4) αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Ε.Ε της αιτηθείσας προς χρηματοδότηση επιχείρηση και υπογράφεται από τον ατομικό επιχειρηματία ή από τον Νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση σύστασης εταιρείας/νομικής μορφής. Η περίοδος αναφοράς είναι τα έτη 2015 και 2016. 

 

Προηγούμενο Πρόσκληση εκλογών

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ