ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

Ενημερώνουμε τα μέλη του Επιμελητηρίου Σάμου ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ 3623/B/31-12-2014) ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ οφείλουν από 01.01.2015 να μεριμνούν για την εξόφληση των Ετήσιων Τελών Τήρησης Μερίδας στο ΓΕΜΗ, είτε ηλεκτρονικά μέσω e-banking, είτε σε τραπεζικό οργανισμό με την επίδειξη του εντύπου πληρωμής που εκδίδεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ και το οποίο είναι (ανά έτος): για τις Ατομικές Επιχειρήσεις 30 €, για τις Προσωπικές Εταιρείες (ΟΕ-ΕΕ) 80 €, ΙΚΕ-ΣΥΝ ΠΕ 100 €, για τις Ε.Π.Ε 150 €, και για τις Α.Ε 320 €.

Επισημαίνουμε ότι τα τέλη ΓΕΜΗ εκτυπώνονται από την εφαρμογή του ΓΕΜΗ από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και εξοφλούνται μόνο μέσω τραπεζικών οργανισμών, κι όχι στο ταμείο του Επιμελητηρίου. Τα ετήσια τέλη καταβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για τους ήδη εγγεγραμμένους ενώ έως το τέλος του έτους για τους νεοσύστατους υπόχρεους. 

Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα τέλη τήρησης μερίδας και δεν έχει διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, τα εν λόγω τέλη σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική απόφαση θα πρέπει να αποσταλούν στις ΔΟΥ για βεβαίωση και είσπραξη βάσει των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Προκειμένου να αποφύγουν τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη παρακαλούνται οι υπόχρεοι του Γ.Ε.ΜΗ. που δεν έχουν καταβάλει τα ανωτέρω τέλη για τα έτη 2015 έως 2017 να μεριμνήσουν άμεσα για την εξόφλησή τους.

Επίσης ενημερώνουμε τα μέλη του Επιμελητηρίου Σάμου ότι οι ατομικές και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε) & λοιποί υπόχρεοι πλην Κεφαλαιουχικών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) έχουν την υποχρέωση από 01.01.2015 ανάρτησης του Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος στην μερίδα ΓΕΜΗ της επιχείρησης (κόστος 10€/ανάρτηση), εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Η ανάρτηση πραγματοποιείται μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΓΕΜΗ : (https://services.businessportal.gr/).

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών Προγράμματος ISLANDS OF INNOVATION»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ