Εξαγωγικό εμπόριο

Σύμφωνα με το Ν.4072/12, άρθρο 35, παρ.3 (ΦΕΚ 86Α/11-4-12), καταργείται η υποχρέωση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα, με την προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το Ν.3419/2005 «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (Α΄297), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010 (Α΄90). 

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που η εξαγωγική επιχείρηση, παρά την ισχύ του ανωτέρω νόμου, επιθυμεί την εγγραφή της στο Ε.Μ.Ε. ή την τριετή ανανέωση ή την ανανέωση για το τρέχον έτος, η Υπηρεσία μας θα ακολουθεί τη διαδικασία που ίσχυε μέχρι σήμερα Τα δικαιολογητικά για εγγραφή ή δικαιολογητικά για ανανέωση εξαγωγικής επωνυμίας σύμφωνα με τον προηγούμενο Ν. 3999/59, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.936/79 είναι τα εξής:

 

Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1.Αίτηση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων

2.Διπλότυπο είσπραξης (ΚΩΔ. ΚΑΕ 3741) ή Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 14,50 €

3.Συστατική επιστολή τραπέζης που να συνιστά την εγγραφή της επιχείρησης στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων και στην οποία θα αναφέρεται  από την Τράπεζα οτιδήποτε σχετικά με την επιχείρηση και με τα εκπροσωπούντα σε αυτή άτομα (οικονομική κατάσταση, φερεγγυότητα κ.τ.λ.).

4.Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία μας

5.Πιστοποιητικό  Πρωτοδικείου περί  μη Πτωχεύσεως   

-Στις ατομικές επιχειρήσεις εκδίδεται για το φυσικό πρόσωπο.

-Στις Ο.Ε. και Ε.Ε. γα την εταιρεία και τους ομόρρυθμους εταίρους.

-Στις Ε.Π.Ε. για την εταιρεία και τους διαχειριστές.

-Στις Α.Ε. για την εταιρεία, τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τους Διευθύνοντες καθώς και τους Εντεταλμένους Συμβούλους. 

-Στις ΙΚΕ για την εταιρεία και τους διαχειριστές.

-Στους Συνεταιρισμούς (αγροτικούς – αστικούς) για το Συνεταιρισμό και τους εκπροσώπους.

 

Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη.

 

Ανανέωση εξαγωγικής επωνυμίας

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση ανανέωσης εξαγωγικής επωνυμίας 

2. Διπλότυπο είσπραξης (ΚΩΔ. ΚΑΕ 3741) ή Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 9 €.

3. Υπεύθυνη Δήλωση εξαγωγών τριετίας 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης στην οποία θα δηλώνει ότι:

α) Η ποινική κατάσταση των μελών που δεσμεύουν την επιχείρηση δεν μεταβλήθηκε όσον αφορά στα αδικήματα του άρθρου 9 του Ν.936/79 (εμπορία ναρκωτικών, λαθρεμπορία,πλαστογραφία, υπεξαίρεση,απιστία, απάτη, κλοπή, λαθραία εξαγωγή συναλλάγματος ή παράβαση του νόμου περί επιταγών).

β) η επιχείρηση και οι εκπρόσωποι αυτής δεν τελούν υπό κατάσταση πτώχευσης.

γ) τα μέλη που εκπροσωπούν την εταιρεία παραμένουν ως ήταν, σύμφωνα με την προηγούμενη εγγραφή ή ανανέωσή της».

 

 

 Διαγραφή εξαγωγικής επωνυμίας

       1. Αίτηση διαγραφής

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδιακασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή/τών υγρών καυσίμων κίνησης, για τις ανάγκες Δασοπροστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ