Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Εργαζομένων

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα (400€) 𝝚𝝦𝝘𝝖𝝛𝝤𝝡𝝚𝝢𝝮𝝢. Aφορά κατάρτιση 80 ωρών με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και 68 ώρες τηλεκπαίδευση, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και στην αντίστοιχη πιστοποίηση. Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει με 𝝨𝝚𝝞𝝦𝝖 𝝥𝝦𝝤𝝩𝝚𝝦𝝖𝝞𝝤𝝩𝝜𝝩𝝖𝝨 υποβολής της αίτησης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/katartisi-ergazomenon?fbclid=IwAR2GFX1mVXITudaHzTNjYSAw5A7bWWLTkx7EYxFkTILUzbjFLw9DpzjJNi4

✎ 𝝮𝝫𝝚𝝠𝝤𝝪𝝡𝝚𝝢𝝤𝝞 – 𝝙𝝞𝝟𝝖𝝞𝝮𝝡𝝖 𝝨𝝪𝝡𝝡𝝚𝝩𝝤𝝬𝝜𝝨
α) Ηλικία άνω των 18 ετών β) Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης γ) Εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα,
✎ 𝝚𝝟𝝥𝝖𝝞𝝙𝝚𝝪𝝩𝝞𝝟𝝤 𝝚𝝥𝝞𝝙𝝤𝝡𝝖
Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι ως 400€ (5 €/ώρα κατάρτισης).
𝝙𝝞𝝖𝝙𝝞𝝟𝝖𝝨𝝞𝝖 𝝪𝝥𝝤𝝗𝝤𝝠𝝜𝝨 𝝖𝝞𝝩𝝜𝝨𝝜𝝨 𝝨𝝪𝝡𝝡𝝚𝝩𝝤𝝬𝝜𝝨:
Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει:
1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω gov.gr ακολουθώντας τον παραπάνω σύνδεσμο εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής».
2. Να επισυνάψει.
• Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).
• Αντίγραφο απολυτηρίου Εκπαίδευσης.
• Υπεύθυνη Δήλωση μέσω https://www.gov.gr/, στην οποία θα δηλώνει ότι:
α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.
β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
• Πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας) που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ωφελούμενος.
3. Να “διαφυλάξει” την αίτησή του με την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της, το αποδεικτικό της υποβολής της, τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ)
Το πρόγραμμα προκηρύχθηκε από τη ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)» η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Προηγούμενο Ερωτηματολόγιο για νησιωτικές επιχειρήσεις

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ