ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 10/2024 για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ» (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311) για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ., για ένα περίπου (1) έτος»

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/2024 , κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ» (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311) για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ., {πιθανή ποσότητα: 311.329 τεμ., 7.900 ταιν., 10 λιτ., 5 ρολά, 1.200 μέτρα, 30 Συσκ.} για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Ανώτατης προϋπολογισθείσης δαπάνης 43.288,32€ προ ΦΠΑ ή 53.677,52 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Η διακήρυξη έχει λάβει: ΑΔΑ ΡΒ3Α4690ΒΞ-5ΣΓ , ΑΔΑΜ : 24PROC014822912 και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 352188

Προηγούμενο Το site της Πυθαγορείου Ακαδημίας με έδρα το Καρλόβασι Σάμου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ