Ηλεκτρονικός, ανοικτός, δημόσιος διαγωνισμός, με σκοπό την προμήθεια Α΄ Υλών για κάλυψη αναγκών του διακλαδικού προγράμματος παραγωγής χρωμάτων του 691 ΒΕΒ.

Ηλεκτρονικός, ανοικτός, δημόσιος διαγωνισμός, με σκοπό την προμήθεια Α΄ Υλών για κάλυψη αναγκών του διακλαδικού προγράμματος παραγωγής χρωμάτων του 691 ΒΕΒ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 348466.

Έναρξη υποβολής προσφορών η 12 Απρ 24, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 20 Μαϊ 24, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 24 Μαϊ 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.

Προηγούμενο Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, τη προμήθεια Ελαιόλαδου & Ηλιέλαιου προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ).

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ