Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συσκευών ελέγχου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας εποπτείας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συσκευών ελέγχου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 16.11.2020 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε τουλάχιστον (35) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης.

Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 96722.

Διαβάστε τη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 09.10.2020.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 10.11.2020.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς: 13.11.2020 στις 14:00μ.μ.

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.c.2 “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ