Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου

Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιoλάδου, για κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ.

Διαβάστε το κείμενο του διαγωνισμού.

 

Προηγούμενο Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Οπωροκηπευτικών για την κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ