ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

ep-aliias-thalassas_F22508.jpg 

 http://www.kaek-pesamou.info/anaptyksiaka-erga/alieia-thalassa-2014-2020.html 

(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’)

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 63 CLLD.19 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας Ν. Σάμου Ικαρίας Φούρνων Κορσεών το Κέντρο Ανάπτυξης Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Νομού Σάμου  ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του ΕΠΑλΘ 2014-2020, καλεί τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:

αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους και μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να υποβάλλουν προτάσεις (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

 Στην παρούσα πρόσκληση υπάγονται πράξεις όπως:

1) Ενίσχυση  δραστηριοτήτων που συνεισφέρουν στο συμπληρωματικό εισόδημα αλιέων–Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα. Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (συμπ. οι δράσεις Αλιευτικού Τουρισμού).

2) Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων από μη αλιείς αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (deminimis).

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνης άνευ υπερδέσμευσης που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε  912.000,00 ευρώ.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόμενων πράξεων, περιγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, , σε έντυπη μορφή δωρεάν ή/και ηλεκτρονική μορφή, είτε από τα γραφεία της Ο.Τ.Δ  Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ ΣΑΜΟΥ, κατά τις  εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες, 9:00π.μ – 17:00 μ.μ είτε από την ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ  (www.kaek-pesamou.info) .

 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του  ΟΠΣ  ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

        Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 27-09-2021 και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ       

        Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:     13-12-2021 και ώρα λήξης 15:00 μ.μ

 

 

Προηγούμενο Ψήφισμα του Επιμελητηρίου Σάμου για το θάνατο του τέως βουλευτή, δημάρχου και πολιτικού της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμηνά.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ