ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Κατά την περίοδο  της Ηγεμονίας της Σάμου, στη Γενική Συνέλευση των Σαμίων του έτους 1897 ψηφίστηκε άρθρο σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η σύσταση εμπορικών επιμελητηρίων σε δήμους της Σάμου.

Στις 21 Μαΐου 1906 ιδρύθηκε με ηγεμονικό διάταγμα το «Εμπορικόν Επιμελητήριον Καρλοβασίων» και στις 16 Φεβρουαρίου 1907 ιδρύθηκε με ηγεμονικό διάταγμα το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σάμου

Στις 3 Δεκεμβρίου 1918 ιδρύεται με βασιλικό διάταγμα το «Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σάμου»  (ΦΕΚ 250/Α/10-12-1918) στον Λιμένα Βαθέος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 184/1914.

Στις 18 Απριλίου 1934 ιδρύεται με προεδρικό διάταγμα το Περιφερειακό Επιμελητήριο Σάμου (ΦΕΚ 146/Α/30-04-1934) και στις 13 Φεβρουαρίου 1939 ιδρύεται με βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 72/Α/27-02-1939) το Κεντρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σάμου στον Λιμένα Βαθέος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 184/1914 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. της 2/11/1923.                         

Στις 29 Ιουλίου 1947 ιδρύεται με βασιλικό διάταγμα το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Σάμου (ΦΕΚ 170/Α/1947) για το νομό Σάμου.

Στις 31 Μαρτίου 1988 συγχωνεύεται με το υπ΄αριθμόν 153 προεδρικό διάταγμα το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σάμου με το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Σάμου. (ΦΕΚ 67/Α/88).

Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017.

Είναι συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας και των μελών του και έχει σκοπό την προώθηση της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην περιφέρειά του και την προστασία του εμπορίου της μεταποίησης και των υπηρεσιών στα πλαίσια των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας.

Η περιφέρεια δράσης του Επιμελητηρίου είναι η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, ήτοι, τα νησιά Σάμος, Ικαρία και Φούρνοι.

Το μητρώο του αποτελείται από 4.215 μέλη/επιχειρήσεις κατανεμημένες στα τμήματα Εμπορικό, Μεταποίησης, Τουριστικό και Υπηρεσιών.

 

ΡΟΛΟΣ

•  Προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας και των επαγγελμάτων.

•  Παροχή προς την Πολιτεία γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό ή άλλο θέμα, που απασχολεί τα μέλη του

•  Συμμετοχή σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού και έργων υποδομής.

•  Μεθόδευση, μέσω προωθητικών ενεργειών, εμπορικών αποστολών και συναντήσεων και κλαδικών εκθέσεων για την ανάπτυξη του εμπορίου και των υπηρεσιών.

•  Οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων και ημερίδων για τα μέλη του.

•  Φορέας υποστήριξης και ενημέρωσης των επιχειρήσεων και σημαντικός παράγοντας που κατευθύνει τις εξελίξεις στην οικονομία της περιοχής με βασικότερη πτυχή αυτή του επίσημου συμβούλου στην τοπική ανάπτυξη.

•  Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά διαπεριφερειακά και διακρατικά προγράμματα με στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας που παράγουν τα μέλη του, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή και τη δημιουργία σωστών υποδομών ανάπτυξης.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

•  Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση προσωπικών εταιρειών,
•  Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.
•  Μητρώο Επωνυμιών των επιχειρήσεων.
•  Ειδικό Μητρώο κατασκευαστών κοσμημάτων.
•  Επιμέλεια συγκέντρωσης στοιχείων για τους Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων.
•  Επιμέλεια για την συγκέντρωση των στοιχείων, την τήρηση Ειδικού Μητρώου και την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος για τους Ασφαλιστικούς Πράκτορες, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Μεσίτες Ασφαλίσεων και Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων και Εταιρειών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.
•  Χορήγηση κωδικού αριθμού σημάνσεων κοσμημάτων σε βιοτεχνίες αργυροχρυσοχοΐας.
•  Χορήγηση αδειών για Εμπορικές αποθήκες.
•  Καταχώριση – κατοχύρωση, σε επίπεδο Νομού, επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων Επιχειρήσεων (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)
•  Έκδοση πιστοποιητικών εγγραφής στο Μητρώο Επωνυμιών για οποιαδήποτε χρήση.
•  Έκδοση πιστοποιητικών προέλευσης των εξαγόμενων ειδών.
•  Στατιστικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις του Νομού.
•  Ενημέρωση μελών για Προκηρύξεις – Διαγωνισμούς.
•  Οργάνωση διαλέξεων – συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων.
•  Πληροφόρηση για ζητήσεις ελληνικών προϊόντων από ξένους οίκους και προσφορές ξένων οίκων για προώθηση των προϊόντων τους στη χώρα μας.
•  Ενημέρωση επιχειρήσεων για επενδυτικά προγράμματα.
•  Υποβολή μελετών και υπομνημάτων για κάθε θέμα που απασχολεί το εμπόριο, τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία κ.λπ.
•  Συμμετοχή με εκπροσώπους του σε επιτροπές γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος με τελικό σκοπό την προστασία των συμφερόντων των παραγωγικών τάξεων της περιοχής.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ