Μεσίτες ακινήτων

Μεσίτες ακινήτων 

σύμφωνα με το Ν.4072/2012

 

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταχώρηση στο Ειδικό Μητρώο Μεσιτών Ακινήτων του Επιμελητηρίου Σάμου, σύμφωνα με το Nόμο 4072/2012, έχουν ως εξής:

1.Αίτηση

2.Αποδεικτικό σπουδών: Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή  της αλλοδαπής. Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται μετάφραση τους από το Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας.

3.Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86 

4.Έναρξη επιτηδεύματος από Δ.Ο.Υ. (κωδικός 68311000)

5.Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους του ΕΟΧ, ή εφόσον πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας, άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

 

 

 

 

Προηγούμενο Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδιακασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή/τών υγρών καυσίμων κίνησης, για τις ανάγκες Δασοπροστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ