Νομοθετικές ρυθμίσεις για υποχρεώσεις εταιρειών (4965/2022, ΦΕΚ Α’ 162)

Σας ενημερώνουμε ότι με το νόμο 4965/2022 (ΦΕΚ Α’ 162), μεταξύ άλλων, επέρχονται αλλαγές σχετικά με την υποχρέωση καταχώρισης και δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων προσωπικών εταιρειών, καθώς και την προθεσμία διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το 2022 ως εξής:

1. Νομοτεχνική διόρθωση -Τροποποίηση άρθρου 34 του ν. 4919/2022 (άρθρο 8)

Καταργείται για τις οριζόμενες προσωπικές εταιρείες η υποχρέωση καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γενικό εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων τους. Ειδικότερα προκειμένου να αρθούν δυσανάλογες για τις μικρές επιχειρήσεις υποχρεώσεις δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων και να εκφραστεί η αληθή βούληση του νομοθέτη. έγινε νομοτεχνική διόρθωση της διάταξης της περ. ια’ της παρ. 1του άρθρου 34του ν. 4919/2022(Α’ 71), στην οποία είχε εμφιλοχωρήσει από σφάλμα η αναφορά στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 1του ν.4308/2014 (Α’ 251) Επομένως η περ. ια΄ του άρθρου 34 του ν.4919/2022 διαμορφώνεται ως εξής: «ια) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β) της παρ. 2 άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), περί εφαρμογής των ελληνικών λογιστικών προτύπων».

2. Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022 ( άρθρο 21)

Για το έτος 2022 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες.

Επισημαίνουμε, ότι προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.
Η παραπάνω νομοθετική ρύθμιση έλαβε υπόψη τις ειδικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν στη λειτουργία των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας και αφορά μόνο το τρέχον έτος.

 

 

Προηγούμενο Διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο προμήθειας 10.300 τεμαχίων επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών (CPV 30213300-8) και 9.370 τεμαχίων επίπεδων οθονών (CPV 30231310-3). Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15.00 μ.μ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ