ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 9/2023 για υποβολή προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού εργασίας για τις εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Ικαρίας, για τρία (3) έτη.

Διαβάστε το έντυπο της Περιφέρειας.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Περιφερειακή Ενότητα Σάμου – Ικαρίας στα πλαίσια διενέργειας του με υπ. αριθμό 118666/11-08-2023 (ΑΔΑ: ΩΧΨ37ΛΩ-ΗΥΘ ΑΔΑΜ 23PROC013253458) 9/2023 διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού είκοσι οκτώ χιλιάδων (29.880) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, για το λόγω ότι έως και σήμερα δεν έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας φάκελος προσφορών καθώς και ότι ήδη έχει βγει άγονος με την απόφαση 661/2023 της οικονομικής επιτροπής ο προηγούμενος 5/2023 διαγωνισμός (ΑΔΑΜ 23PROC0012703333) και την αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης για ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού εργασίας για τις εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Ικαρίας, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλλουν εγγράφως έως την ΝΕΑ ημερομηνία την Τρίτη 12/09/2023 και ώρα 14:00 μ.μ στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού, της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου ΠΒΑ (Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη, 2ος όροφος, ΤΚ 83100, Σάμος) σφραγισμένο φάκελο προσφοράς.

Προηγούμενο Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την με απευθείας ανάθεση κάλυψης υπηρεσιών Ταχυμεταφορικής (COURIER) για τις ανάγκες της Π.Ε. Σάμου & Ικαρίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ