Προεδρικό διάταγμα 102/2020

Στο ΦΕΚ Α΄ 5244/07.12.2020 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το προεδρικό διάταγμα 102/2020, που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συναρμοδίων Υπουργών,  ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων.

Οι διατάξεις του εν λόγω διατάγματος αφορούν την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους  που προέρχονται ή μπορούν να προέλθουν από την έκθεσή τους, κατά την εργασία, σε βιολογικούς παράγοντες.

Με το πδ 102/2020 πραγματοποιείται η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τις οδηγίες 2019/1833/ΕΕ και 2020/739/ΕΕ και ωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο  οι διατάξεις του εθνικού δικαίου για την “προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία”. 

 

Εγκύκλιος

Προεδρικό Διάταγμα

 

 

 

 

Προηγούμενο Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής για τον μήνα Δεκέμβριο 2020

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ