Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υγρών καυσίμων: α) κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης CPV:09132100-4 και καυσίμου πετρελαιοκινητήρων ντίζελ CPV:09134200-9) και β) θέρμανσης (πετρελαίου CPV:09135100-5), για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Α.Δ. Αιγαίου) έτους 2018».

Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (39.458,00 €) προ Φ.Π.Α., σαράντα επτά χιλιάδων εκατό ογδόντα οκτώ ευρώ (47.188,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες στους Κ.Α.Ε. 1511 και 1512 πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 073 της Αναθέτουσας Αρχής οικ. έτους 2018.

Αρμόδια για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι η Επιτροπή Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης έτους 2018 της Α.Δ. Αιγαίου. Τυχόν ενστάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων της Α.Δ. Αιγαίου.

 

Ημερομηνία, ώρα και τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται η Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 11:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του καταστήματος της έδρας της Α.Δ. Αιγαίου (4ος όροφος) επί των οδών Ακτή Μιαούλη 83 & Μάρκου Μπότσαρη 2-8, Τ.Κ. 18538, Πειραιάς.

Οι προσφορές υποβάλλονται επί αποδείξει, εντός σφραγισμένου φακέλου, στο Τμήμα Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών της Διεύθυνσης Εσωτερικών της Α.Δ. Αιγαίου, στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και απορρίπτονται.

Η Α.Δ. Αιγαίου δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, στις περιοριστικά απαριθμούμενες περιπτώσεις του άρθρου 60 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιγράφονται στα Κεφάλαια της παρούσας Διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.

Κάθε τόπος (γεωγραφική περιοχή) αποτελεί Τμήμα. Υπάρχουν δεκατέσσερα (14) Τμήματα όπου εδρεύουν Υπηρεσίες της Α.Δ. Αιγαίου.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά Τμήμα βάσει τιμής, δηλ. με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό (%) παρεχόμενης έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων, σύμφωνα με τα εβδομαδιαία δελτία που εκδίδονται από τα αρμόδια Τμήματα Εμπορίου των Περιφερειών Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Προσφορές γίνονται δεκτές για ένα ή περισσότερα Τμήματα ή για το σύνολο των Τμημάτων του Διαγωνισμού. Οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός ανά Τμήμα και είδος καυσίμου αποτυπώνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Α της παρούσας.

Διευκρινίζεται ότι οι αναγραφόμενες στον εν λόγω Πίνακα, ποσότητες ανά είδος είναι ενδεικτικές. Η Α.Δ. Αιγαίου, λόγω της φύσης της προμήθειας, δύναται να προμηθευτεί περισσότερη ή λιγότερη ποσότητα υγρών καυσίμων στα όρια της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση της μη υπέρβασης της προϋπολογισθείσας αξίας είτε του συνόλου των Τμημάτων του Διαγωνισμού είτε των επιμέρους Τμημάτων αυτού, για το οποίο/τα οποία υποβάλλεται προσφορά.

Οι οικονομικοί φορείς είτε υποβάλλουν προσφορά για Τμήμα / Τμήματα ή για το σύνολο των Τμημάτων, υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη υγρών καυσίμων του/ων Τμήματος/Τμημάτων. Προσφορά που θα περιλαμβάνει ορισμένα μόνο από τα είδη υγρών καυσίμων κάθε Τμήματος/Τμημάτων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και θα λήγει την 31.12.2018, υπό την προϋπόθεση μη υπέρβασης της εκτιμώμενης αξίας τόσο του συνόλου των Τμημάτων του Διαγωνισμού όσο και των επιμέρους Τμημάτων αυτού.

Η προμήθεια των καυσίμων θα είναι τμηματική και θα εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου, ανάλογα με τις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

Η Α.Δ. Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα της ματαίωσης του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 106 ν. 4412/2016) χωρίς υποχρέωση εξ αυτού του λόγου καταβολής αποζημίωσης στους προσφέροντες. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό πραγματοποιείται με ευθύνη του προσφέροντος, ο οποίος δεν αντλεί εξ αυτού και μόνο του λόγου δικαίωμα αποζημίωσης και συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ μέρους του των όρων διενέργειας του Διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των προσφορών ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματός τους, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους προσφέροντες.

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.4412/2016, η Α.Δ. Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Προηγούμενο Εκθέσεις Τουρκία 2018

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ