Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση ελέγχου οικονομικής διαχείρισης έτους 2019 από ορκωτό ελεγκτή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση ελέγχου οικονομικής διαχείρισης έτους 2019 από ορκωτό ελεγκτή

 

Το Επιμελητήριο Σάμου καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές να υποβάλλουν ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή κούριερ) την πρότασή τους, στην ταχυδρομική διεύθυνση Π. Κουντουριώτη 19, 83100, Σάμος, καταθέτοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας, στο Επιμελητήριο Σάμου, μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00 με την ένδειξη: Υποβολή πρότασης για τον έλεγχο οικονομικής διαχείρισης έτους 2019. Έργο του επιλεχθέντος θα είναι ο οικονομικός, διαχειριστικός έλεγχος και η σύνταξη σχετικής έκθεσης ελέγχου για το έτος 2019, υπογεγραμμένη από τον ελεγκτή που θα διενεργήσει το διαχειριστικό έλεγχο.

 

Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα του Επιμελητηρίου Σάμου. 

Κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Αργυρώ Σαράντου τηλ. 2273087975 ή 2273087970.

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Ψηφιακές υπηρεσίες υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ