Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση COSME με τίτλο: Clusters Go International (COS-CLUSINT-2020-3-01)

Το πρόγραμμα COSME έχει ως αντικείμενο την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, και ειδικότερα τις ΜΜΕ. Κύριος στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να ενισχυθεί σε επίπεδο διασυνοριακό και διατομεακό η συνεργασία συνεργατικών σχηματισμών (clusters) και επιχειρηματικών δικτύων, και να υποστηριχθούν οι Ευρωπαϊκοί Στρατηγικοί Συνεταιρισμοί για Συνεργατικούς Σχηματισμούς (ESCP-4i), ώστε να καταλάβουν ηγετική θέση στη διεθνή συνεργασία για τη δραστηριοποίηση σε τρίτες χώρες, εκτός Ευρώπης.

Η οικονομική κρίση που επέφερε η πανδημία του COVID-19 προκάλεσε σοβαρές διαταραχές στις διεθνείς αγορές μέσα από την αναστολή των ταξιδιών και των μεταφορών, την αναπροσαρμογή της καταναλωτικής ζήτησης και την κατάρρευση των αλυσίδων εφοδιασμού. Για να ξεκλειδώσουν τις θετικές ευκαιρίες και να ανταποκριθούν στις τρέχουσες προκλήσεις της διεθνούς αγοράς, οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ θα πρέπει να διατηρήσουν την υπάρχουσα διεθνή δραστηριότητά τους, να αυξήσουν τις πωλήσεις τους μπαίνοντας σε νέες αγορές, να γίνουν πιο ανθεκτικές στο διεθνές περιβάλλον και να βρουν τους κατάλληλους συνεργάτες για να σχεδιάσουν και να παράξουν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν νέες, στρατηγικές μορφές συνεργασίας, που οι μεμονωμένες ΜΜΕ δυσκολεύονται να διαχειριστούν.

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) μπορούν να λειτουργήσουν ως βατήρας για τις ΜΜΕ, προσφέροντας πρόσβαση στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά τους στις διεθνείς αγορές, και αναπτύσσοντας μακροπρόθεσμες στρατηγικές συνεργασίες. Οι ΜΜΕ αξιοποιούν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής στήριξης, όπως οι διεθνείς επισκέψεις μελέτης (study visits), και οι αποστολές για εξεύρεση εταίρων και συνεργατών, που τους επιτρέπουν να βρουν διεθνείς συνεργάτες για έρευνα και δημιουργία πρωτοτύπων, καθώς και να φέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε νέες αγορές.

Η δράση Clusters Go International προάγει τη διεθνοποίηση των συνεργατικών σχηματισμών, όπου οι ενδιαφερόμενες κοινοπραξίες αναπτύσσουν και εφαρμόζουν από κοινού διεθνοποιημένη στρατηγική, κοινούς στόχους προς συγκεκριμένες τρίτες αγορές, εκτός Ευρώπης. Με τον τρόπο αυτό οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ υποστηρίζονται για να προσπελάσουν νέες παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και να καταλάβουν ηγετική θέση σε διεθνές επίπεδο.

Το Σκέλος Α της πρόσκλησης στοχεύει στην υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Στρατηγικών Συνεταιρισμών για Συνεργατικούς Σχηματισμούς (ESCP-4i) οι οποίοι αναπτύσσονται σε μεγάλο εύρος ευρωπαϊκών βιομηχανικών τομέων και αλυσίδων αξίας -αναφέρουμε ενδεικτικά τους τομείς της έξυπνης κινητικότητας, των έξυπνων πόλεων, της αγροδιατροφής και της φιλοξενίας- με στόχο αγορές όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ν. Κορέα, η Ινδία, τα ΗΑΕ, το Μεξικό, η Κίνα, η Ν. Αφρική και το Ισραήλ.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές κοινοπραξίες συνεργατικών σχηματισμών να συνεργαστούν με τρόπο συγκροτημένο και διατομεακό, να διερευνήσουν δυνατές συνέργειες και να αναπτύξουν κοινό «Ευρωπαϊκό» στρατηγικό όραμα με παγκόσμια προοπτική, και κοινούς στόχους προς τρίτες αγορές.

Στην πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν νομικές οντότητες με νομική προσωπικότητα. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν τόσο κερδοσκοπικές όσο και μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες, καθώς και πλήρως ή μερικώς δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. Οι ιδιωτικοί φορείς, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο. Τέλος, όλες οι νομικές οντότητες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες ή να έχουν υποβάλει αίτημα εγγραφής στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Συνεργασίας για Συνεργατικούς Σχηματισμούς (ECCP), μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζει η Πρόσκληση.

Για να είναι μια πρόταση επιλέξιμη θα πρέπει να υποβληθεί από κοινοπραξία αποτελούμενη από τρεις τουλάχιστον διαφορετικές νομικές οντότητες, με έδρα σε τρεις τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που μετέχουν στο πρόγραμμα COSME (σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού του COSME), και δύο από τις νομικές οντότητες θα πρέπει να είναι από δύο διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ.

Η δράση αναμένεται να υποστηρίξει συνολικά 12 συνεργασίες, για το Σκέλος Α, με συνολικό προϋπολογισμό χρηματοδότησης στα 6.600.000 ευρώ, και μέγιστη χρηματοδότηση ανά συνεργασία τα 550.000 ευρώ.

Η αναμενόμενη διάρκεια των συμφωνιών επιχορήγησης θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 36 μηνών.

 

Η προθεσμία για την διαδικτυακή υποβολή λήγει στις 2 Δεκεμβρίου 2020 (ώρα Ελλάδας 18:00).

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες και καθοδήγηση για την διαδικτυακή υποβολή βρίσκετε στην Πρόσκληση

(https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cosme-call-cosclusint-2019-3-01_en.pdf) και στον σχετικό Οδηγό (Guide for Applicants).

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opport 

unities/topic-details/clusint-01-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;s

tatusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=n

ull;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQu

ery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchT

ablePageState

 

Στις αρχές Νοεμβρίου 2020 αναμένεται να είναι διαθέσιμο ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για το πρόγραμμα Clusters Go International 2020, στη σελίδα https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-clusint-2020-3-01-clusters-g o-international.

 

Ερωτήματα για το περιεχόμενο της πρόσκλησης μπορείτε να απευθύνετε με μήνυμα στη διεύθυνση:

EASME-COSME-CLUSTER-GO-INTERNATIONAL@ec.europa<mailto:EASME-COSME-CLUSTER-GO

-INTERNATIONAL@ec.europa >.

 

 

 

Προηγούμενο Υπομνηστικό προς οικονομικούς φορείς σχετικά με τη χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων/αναστολών από 1.7.2021

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ