Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση τριών (3) Δεξαμενών νερού, για λόγους πυροπροστασίας στο νησί της Σάμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2023

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση τριών (3) Δεξαμενών νερού, για λόγους πυροπροστασίας στο νησί της Σάμου.
Η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 244/2023 (ΑΔΑ:6ΛΒΩ7ΛΩ-ΩΘ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Β.Αι. και με την αριθμ. 55508/19-04-2023 (ΑΔΑ:ΨΦΣΚ7ΛΩ-ΛΛΝ) ανάληψη υποχρέωσης, προσπαθώντας να καλύψει το κόστος της προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης τριών (3) Δεξαμενών νερού, για λόγους πυροπροστασίας στο νησί της Σάμου, προσκαλεί οποιονδήποτε να καταθέσει προσφορά συμπληρώνοντας τους πίνακες που συμπεριλαμβάνονται στα Παραρτήματα “Α” & “Β” σύμφωνα και με τις οδηγίες που δίνονται στις “ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ” .
Η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά αγορά τριών (3) δεξαμενών νερού, τη μεταφορά και την τοποθέτησης των Δεξαμενών, συγκεκριμένα δύο στην ευρύτερη περιοχή «Δρακαίοι-Καλλιθέας» του Δήμου Δυτικής Σάμου και μιας στην περιοχή «Σκουρέικα – Κουμέικα» του Δήμου Δυτικής Σάμου.
Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που δεν θα καλύπτουν τις “ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
Για διασαφηνίσεις επί των απαιτήσεων της προμήθειας, υπεύθυνος υπάλληλος Ελίζογλου Χριστίνα, τηλ. 2273350401.

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την Δευτέρα 15/05/2023 και ώρα 13:00, στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, 2ος όροφος, στο Διοικητήριο, οδός Δερβενακίων και Α. Αλέξη τηλ. 2273350422, με οποιονδήποτε τρόπο (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά), υπεύθυνος υπάλληλος Σεϊτανίδης Γεώργιος.

Προηγούμενο Πρόσκληση στην παρουσίαση του έργου I-STARS “Island Sustainable Tourism Action through Resilient SMEs”

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ