Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση τριών (3) Δεξαμενών νερού, για λόγους πυροπροστασίας στο νησί της Σάμου.

Η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 244/2023 (ΑΔΑ:6ΛΒΩ7ΛΩ-ΩΘ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Β.Αι. και με την αριθμ. 55508/19-04-2023 (ΑΔΑ:ΨΦΣΚ7ΛΩ-ΛΛΝ) ανάληψη υποχρέωσης, προσπαθώντας να καλύψει το κόστος της προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης τριών (3) Δεξαμενών νερού, για λόγους πυροπροστασίας στο νησί της Σάμου, προσκαλεί οποιονδήποτε να καταθέσει προσφορά συμπληρώνοντας τους πίνακες που συμπεριλαμβάνονται στα Παραρτήματα “Α” & “Β” σύμφωνα και με τις οδηγίες που δίνονται στις “ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ” .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2023

 

Προηγούμενο Οδηγώντας τις Επιχειρήσεις στην Κλιματική Ουδετερότητα – Ο ρόλος των ενεργειακών ελέγχων και οι προκλήσεις στην υιοθέτηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας – 17 Μαϊου 2023 18:00 – 20:30

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ