Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση λογιστικών – φορολογικών υπηρεσιών από το Επιμελητήριο Σάμου

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Επιμελητήριο Σάμου (Ν.Π.Δ.Δ.), έχοντας υπόψη, τις διατάξεις όπως ισχύουν :

1.Το άρθρο 78 του ν. Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 

2.Το άρθρο 118 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

3.Την με αριθμό 465/2/01-03-2018 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Σάμου, περί δημοσίευσης «Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

 

προτίθεται να αναθέσει τις λογιστικές – φορολογικές υπηρεσίες του με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να διεκπεραιώνει τις εξής εργασίες:

•Την μέριμνα – φροντίδα για την παρακολούθηση των εργασιών του Λογιστηρίου του Επιμελητηρίου, την υπόδειξη των νόμιμων διαδικασιών, τη διόρθωση των μηχανογραφημένων προϊόντων της εργασίας της, την υπόδειξη των πάσης φύσεως λαθών, παραλείψεων κλπ. στο χώρου του Επιμελητηρίου.

•Την παρακολούθηση της Λογιστικοποίησης , με διπλογραφικό τρόπο.

•Την Λογιστικοποίηση των δεδομένων των χρονικών τακτοποιήσεων των αγορών, των εξόδων, των εσόδων και των έκτακτων αποτελεσμάτων, την κατάρτιση και σύνταξη των καταστάσεων των φορολογικών αποτελεσμάτων του προβλέπονται από την νομοθεσία (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ)

•Την παροχή πληροφοριακών στοιχείων στις αρχές του Επιμελητηρίου όταν απαιτούνται.

•Την υποβολή όλων των φορολογικών υποχρεώσεων του Επιμελητηρίου

•Την τήρηση του Δημοσίου Λογιστικού

•Συνεργασία με τους ορκωτούς λογιστές-ελεγκτές που θα ορίσει το Επιμελητήριο, για τον έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων

•Τη διάθεση χειριστή για τις λογιστικές εγγραφές και καταγραφές, σύμφωνα με τις ανάγκες του Επιμελητηρίου

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ο.Ε.,Ε.Ε,Ε.,Π.Ε.,Α.Ε. κ.α.), που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Έχουν δικαίωμα άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση της αντίστοιχης άδειας Α’ τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο.

2. Ο συμμετέχων θα επιλεγεί, βάσει της συμφερότερης προσφοράς και θα δεσμευτεί με υπογεγραμμένο συμφωνητικό, για την πληρότητα των παραπάνω εργασιών.

3. Ο προσφέρων οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει έδρα ή υποκατάστημα στο Νομό Σάμο με τριετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία. Θα προτιμηθούν οι έχοντες αποδεδειγμένα εμπειρία σε ΝΠΔΔ.

4. Οι εργασίες των λογιστικών υπηρεσιών θα πρέπει να περαιώνονται εντός των εκάστοτε προβλεπόμενων προθεσμιών, ανάλογα των περιπτώσεων, όπως ορίζονται από το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για την κάθε εργασία, ακόμα και πέρα από τη λήξη της

σύμβασης εφόσον προβλέπεται από το νόμο και αφορά εργασία του έτους. Για τις λειτουργικές ανάγκες του λογιστηρίου η παρουσία θα είναι τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

5. Μετά την κατακύρωση και ανάθεση του έργου και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν.

Σημειώνουμε ότι το Επιμελητήριο χρησιμοποιεί το πληροφοριακό σύστημα ΠΡΩΤΕΥΣ-WIN της εταιρίας KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES Α.Ε.

Το Επιμελητήριο δε δεσμεύεται για την συμβατική ανάθεσης της Υπηρεσίας και δικαιούται με αιτιολογημένη γνώμη της ΔΕ (ή της επιτροπής διαγωνισμού αν έχουμε συστήσει) να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση αμοιβής ή αποζημίωσης στους μετέχοντες.

Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε/αποστείλετε την κλειστή τεχνική-οικονομική προσφορά σας για το σκοπό αυτό, μέχρι την Τρίτη 20.03.2018 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Σάμου, πληροφορίες: κ. Αργυρώ Σαράντου, λογιστήριο, τηλ. 2273087975 και κ. Αικατερίνη Ταμβάκου, Διοικητική Προϊσταμένη, τηλ. 2273087985.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΖΗΣ

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Σάμου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ