Πρόσκληση εκλογών

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ          

                                                                 Σάμος, 7 Σεπτεμβρίου 2017

                                                                                            Αριθ. πρωτ. 3

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σάμου γνωστοποιεί στα μέλη του ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου θα διενεργηθούν ως εξής:

 1. Το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 στο Επιμελητήριο Σάμου στην πόλη της Σάμου, Π. Κουντουριώτη 19, ώρα έναρξης 09.00 και ώρα λήξης 18.00.

 2. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε τμήματος που θα εκλεγούν (αριθμός εδρών) κατόπιν της υπ΄αριθμόν 95409/6-9-2017 (ΑΔΑ: 6ΠΣΜ465ΧΙ8-506) απόφασης του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δ. Παπαδημητρίου, έχουν ως εξής

Εμπορικό τμήμα, έδρες  6

Μεταποιητικό τμήμα, έδρες 4

Τμήμα Υπηρεσιών, έδρες 8 και

Τουριστικό Τμήμα, έδρες 3

3. Καλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους δηλ. έχουν εγγραφεί στο Επιμελητήριο έως την 15/12/2016, να ταχτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έως τις 6 Νοεμβρίου 2017, ως εξής:

Τα Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, να καταβάλλουν τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το έτος 2016 και τα Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, να καταβάλλουν τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή να εξοφλήσουν ή διακανονίσουν την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2016.          

4. Καλούνται οι Ο.Ε., Ε.Ε, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, Συνεταιρισμοί και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους (άρθρο 3γ Ν. 2081/92) να υποδείξουν μέχρι επτά (7) ημερολογιακές ημέρες προ των εκλογών, μέχρι 8 Δεκεμβρίου 2017, τους εκπροσώπους που θα ψηφίσουν, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Έντυπα εξουσιοδότησης διατίθενται από το Επιμελητήριο Σάμου, και από το διαδίκτυο, www.samoscci.gr

5. Καλούνται μέχρι την Τετάρτη 15/11/2017 και ώρα 15.30 αυτοί που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα να καταθέσουν τις αιτήσεις τους κατά συνδυασμό στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής που εδρεύει στο Επιμελητήριο Σάμου, κα Σαράντου Αργυρώ, τηλ. 22730 87975.

Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Επιμελητηρίου τα τελευταία τρία (3) έτη από την ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών, μέχρι 15/12/2014.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΘΩΜΑΣΟΥΛΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ