Πρόσκληση συμμετοχής σε συνέντευξη-Μελέτη στον τομέα της μεταποίησης από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί το έργο με τίτλο «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του οποίου θα δημοσιευτεί μία σειρά μελετών σε επίκαιρα θέματα ενδιαφέροντος για τις μικρές επιχειρήσεις.

Μέρος του έργου αποτελεί η μελέτη «Μεταποίηση/βιοτεχνική παραγωγή, τεχνολογικός μετασχηματισμός και ΜμΕ: ανάγκες, δυναμικές και πολιτικές», που αποσκοπεί στη διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της εγχώριας μεταποίησης και της βιοτεχνικής παραγωγής καθώς και την εξέταση επιμέρους διαστάσεων που σχετίζονται με τον τεχνολογικό μετασχηματισμό, τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις επιμέρους δυναμικές.

Μέσω της υλοποίησης της μελέτης αναμένεται να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής για την στήριξη του τομέα της μεταποίησης. 

Ως εκ τούτου, η συμμετοχή φορέων σχετικών με το αντικείμενο κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Δείτε το αναλυτικό ερωτηματολόγιο της έρευνας το οποίο είναι προς συμπλήρωση, πατώντας το σύνδεσμό https://eu.jotform.com/form/213423409514348

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σε σχέση με τη μελέτη, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την ομάδα έργου ηλεκτρονικά στο e-mail surveys@imegsevee.gr ή τηλεφωνικά στο 210. 867 4100 

Υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Γιώργος Καλούσιος.

*Το έργο «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»  με κωδικό ΟΠΣ 5003864 συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

 

 

Προηγούμενο Παρουσίαση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Επιχειρηματιών 2 Μαρτίου 2022, ώρα 18:00, στο Ξενοδοχείο Σάμος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ