Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Ε.Φ.1047-201 & Ε.Φ.1047-701

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

 

 

 

 

Προηγούμενο Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας Ανέργων, με Έμφαση στις Γυναίκες

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ