Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη προμήθεια αλκοολούχων ποτών – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η 23η Μαϊου 2024

Πρόσκληση (ΠΥΠ) 04/24 για την προμήθεια ειδών θέματος.

Η εν λόγω Πρόσκληση αφορά προμήθεια διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η 23η Μαϊου 24, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 14.00 μ.μ.

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” με ΑΔΑ:ΡΓ8Α6-0ΞΑ και “ΚΗΜΔΗΣ” με ΑΔΑΜ:24PROC014699928.

Προς διευκόλυνση των τυχόν ενδιαφερομένων, επισυνάπτεται Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς & Υπόδειγμα Υ.Δ. δικαιολογητικών Συμμετοχής σε επεξεργάσιμη μορφή (word).

Πρόσκληση
Έντυπο προσφοράς
ΥΔ δικαιολογητικών συμμετοχής

Προηγούμενο Διαγωνισμός για τη Προμήθεια Αναλωσίμου Υγειονομικού Υλικού (Συσκευές Αιματολογικών Αναλύσεων)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ