Πρόσκληση υποβολής προσφοράς 03/24 για την προμήθεια ειδών παγωτού – 111ΠΜ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Πρόσκληση (ΠΥΠ) 03/24 για την προμήθεια ειδών παγωτού.

Η εν λόγω Πρόσκληση αφορά προμήθεια διάρκειας έξι (6) μηνών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η 25η Απριλίου 24, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 14.00 μ.μ.

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” με ΑΔΑ:9ΡΗ96-Τ2Β και “ΚΗΜΔΗΣ” με ΑΔΑΜ:24PROC014601223.

Πρόσκληση
Υπεύθυνη Δήλωση
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΜΣ στο αντικείμενο των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ