Σημαντική υπενθύμιση σχετικά με την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ)

Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Σάμου κρίνει απαραίτητο να υπενθυμίσει πως κάθε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) έχει την υποχρέωση ένα (1) μήνα μετά τη σύστασή της να γνωστοποιήσει στο ΓΕΜΗ την ιστοσελίδα της (Ν.4072/12 άρθρο 47, παρ.2) και να πραγματοποιήσει τη πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού μετοχικού της κεφαλαίου (Ν.4072/12 άρθρο 77, παρ.4). Η μη τήρηση των παραπάνω συνιστά ποινικό αδίκημα. Παρακαλούνται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να τηρήσουν τις παραπάνω διατάξεις της νομοθεσίας.

 

 

 

 

Προηγούμενο Αποφάσεις αναφορικά με τις Δράσεις “Ψηφιακό Άλμα” και “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ