ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 16 & 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ

Π. Κουντουριώτη 19

83100 Σάμος

 

ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 16 & 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 72, του νόμου 4497/2017:

«…Στερούνται του δικαιώματος ψήφου:

α. όσοι έχουν στερηθεί αμετακλήτως τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,

β. όσοι τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση,

γ. όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία, ψευδορκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, τοκογλυφία, παράβαση των άρθρων 336, 338, 339, 342,343, 345, 346, 347, 348Α, 349, 350, 351, 351Α, και 353 του Ποινικού Κώδικα ή για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών,

δ. όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε ποινή φυλάκισης για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες, της τελωνειακής νομοθεσίας ή για παράνομη άσκηση εμπορικού επαγγέλματος ή για παραβάσεις του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και δεν έχουν παρέλθει τέσσερα (4) έτη από την αποκατάστασή τους,

ε. όσοι έχουν κηρυχθεί, τελεσιδίκως, σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχουν αποκατασταθεί ή αυτοί που οι επιχειρήσεις τους τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Αποφάσεις εντάξεων έργων στις δράσεις «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές» και «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ