Διαγωνισμός για τη Προμήθεια Αναλωσίμου Υγειονομικού Υλικού (Συσκευές Αιματολογικών Αναλύσεων)

Προκήρυξη

α. Αναθέτουσα Αρχή: 424 ΓΣΝΕ
β. Ηλεκτρονικός διαγωνισμός «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης για την Προμήθεια Αναλωσίμου Υγειονομικού Υλικού (Συσκευές Αιματολογικών Αναλύσεων).
γ. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.
δ. Αριθμός διακήρυξης: 36/2024, Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 346105.
ε. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 346105.
στ. Έναρξη υποβολής προσφορών η Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 και ώρα 00:01.
ζ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και ώρα 23:59.
η. Αποσφράγιση των προσφορών η Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 και ώρα 08:30.

Προηγούμενο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ για υποβολές ΨΜ & Ίδρυσης ΜμΕ/Τουριστικά του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ