Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση με σύμβαση έργου της καθαριότητας του Διοικητηρίου και των λοιπών υπηρεσιών της Π.Ε. Σάμου

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την αρ. πρωτ. : Οικ. 31856/1380/30-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΕΩ7ΛΩ-ΔΩ9) 3/2020 Διακήρυξή της, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για την ανάθεση με σύμβαση έργου της καθαριότητας του Διοικητηρίου και των λοιπών υπηρεσιών της Π.Ε. Σάμου, συνολικού προϋπολογισμού € 48.000,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Δεκτοί στον Διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, Δερβενακίων 1, Σάμος, μέχρι την Τρίτη – 21/07/2020 ταχυδρομικώς, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου σε σφραγισμένο φάκελο έως τις 09:00 π.μ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., σε αίθουσα της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Δερβενακίων 1 – Διοικητήριο, 2ος όροφος στην πόλη της Σάμου.

Η Διακήρυξη διατίθεται και ηλεκτρονικά στο site www.pvaigaiou.gov.gr και συγκεκριμένα στη θέση «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ», καθώς και στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr.

Περίληψη

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2273350422 κ. Σεϊτανίδης Γεώργιος.

 

Προηγούμενο Συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων μέσω ερωτηματολογίου για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ανάπτυξης του νησιωτικού χώρου.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ