ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Α) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων, σύμφωνα με το Ν.1569/85 άρθρο 17 όπως ισχύει και το Π.Δ. 190/2006

 

Αίτηση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86

Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου ή ισοδύναμου σχολείου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής – ακριβές αντίγραφο.

Ποινικό Μητρώο (αναζητείται υπηρεσιακώς)

Βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων που διενεργούνται από την τεχνική επιτροπή εκπαίδευσης και εξετάσεων διαμεσολαβούντων στην ύλη που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή.

Έναρξη επιτηδεύματος της ΔΟΥ

Αστυνομική ταυτότητα

Μία (1) Φωτογραφία πρόσφατη

Καταβολή δικαιωμάτων εγγραφής-συνδρομής

 

 

Β) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση εγγραφής των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων σύμφωνα  με  το  Ν. 1569/85 άρθρο 17 όπως ισχύει και το Π.Δ. 190/2006

 

Αίτηση Ανανέωσης 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86

Ποινικό Μητρώο (αναζητείται υπηρεσιακώς).

Εκκαθαριστικό

Πρωτότυπο ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης  

Μία (1) Φωτογραφία πρόσφατη

Επιστροφή της παλιάς ταυτότητας (όχι φωτοτυπία)

 

 

Γ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την διαγραφή των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων, σύμφωνα  με  το  Ν. 1569/85 άρθρο 17 όπως ισχύει και το Π.Δ. 190/2006

 

Αίτηση Διαγραφής 

Σχετική διακοπή της ΔΟΥ

Επιστροφή της ταυτότητας αν είναι σε ισχύ

 

 

 

Προηγούμενο Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. Ευδήλου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ