Σύσταση ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ μέσω της ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ – ONE STOP SHOP

Η Σύσταση των ΟΕ, ΕΕ & ΙΚΕ πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής των ΥΜΣ, στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι ΥΜΣ των αρμόδιων Επιμελητηρίων.

Όλες οι ΙΚΕ συστήνονται μέσω των ΥΜΣ (ανεξαρτήτως αντικειμένου και ανεξαρτήτως αν έχουν λάβει προηγούμενα σχετική άδεια).

Οι Ατομικές επιχειρήσεις εγγράφονται στο ΓΕΜΗ και στα Επιμελητήρια με την βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της Δ.Ο.Υ

*** Η Σύσταση των ΑΕ & ΕΠΕ (που συστήνονται αυτοτελώς και δεν προέρχονται από μετατροπή ή μετασχηματισμό) γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής των ΥΜΣ στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι που λειτουργούν ως ΥΜΣ.

 

Το κόστος για σύσταση ΟΕ & ΕΕ είναι 60€ και αναλύεται ως έξης:

  • Κόστος σύστασης 50 ευρώ
  • Τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ 10 ευρώ

 

Το κόστος για σύσταση ΙΚΕ είναι 80 ευρώ και αναλύεται ως έξης:

  • Κόστος σύστασης 70 ευρώ
  • Τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ 10 ευρώ.

 

Μετά τη σύσταση της εταιρείας απαιτείται:

1) Εγγραφή (όταν απαιτείται) στον ΟΑΕΕ

2) Έκδοση κωδικών στο TAXISNET για την εταιρεία

3) Έκδοση κωδικών ΓΕΜΗ για την εταιρεία, για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις για τις μεταβολές της εταιρείας ή τις αιτήσεις για να λαμβάνετε πιστοποιητικά & αντίγραφα των εγγράφων του φακέλου (π.χ. καταστατικά κλπ), ψηφιακά υπογεγραμμένα (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 Ν 3419/2005 και στη ΚΥΑ Κ2-4946/2014 ΦΕΚ 2919/Β/2014).

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Αιτήσεις υποψηφιότητας Επιμελητηριακών Εκλογών 2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ