Τι είναι ψηφιακή υπογραφή;

Τι είναι ψηφιακή υπογραφή;

 

Η ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζει την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, δηλαδή προστατεύει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά του. Επίσης, σε συνδυασμό με τη χρονοσήμανση εξασφαλίζει επιπλέον τη μη αποποίηση ευθύνης του υπογράφοντα. Η ψηφιακή υπογραφή επιτρέπει στον παραλήπτη ενός εγγράφου να επαληθεύσει την ταυτότητα του υπογράφοντος (αυθεντικοποίηση) και να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενό του δεν έχει παραποιηθεί (ακεραιότητα). Οποιαδήποτε αλλαγή στο ηλεκτρονικό έγγραφο μετά την υπογραφή, την ακυρώνει, προστατεύοντάς το από αλλοίωση ή και πλαστογραφία.

 

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) λειτουργώντας με γνώμονα την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα κάθε παραγωγικού κλάδου της οικονομίας, μεριμνά, μέσω των Επιμελητηρίων, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις – μέλη τους. Ειδικότερα με την ΚΥΑ 23204/13-7-2015 (ΦΕΚ 1475/14-7-2015), η οποία ορίζει την ΚΕΕΕ ώς “αρχή εγγραφής” και τα κατά τόπους Επιμελητήρια “ως εντεταλμένα γραφεία”, προσφέρει στην επιχειρηματική κοινότητα, την δυνατότητα εγγραφής – ταυτοποίησης και ενεργοποίησης της ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς. Η υπηρεσία αυτή αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική προσπάθεια αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν οι Επιμελητηριακοί Φορείς της χώρας στα μέλη τους, για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών των επιχειρήσεων και της ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης των εγγράφων μέσω της εφαρμογής και χρήσης ψηφιακών υπογραφών, θέτοντας ως στόχο να αποτελέσει παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς;

 

Έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή

Επιτρέπει σημαντική μείωση κόστους και εξοικονόμηση χρόνου

Είναι πολύ φθηνότερη από την κλασσική ψηφιακή υπογραφή

Είναι ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση της

Είναι εύκολη η απόκτησή της με μία μόνο επίσκεψη στο Επιμελητήριο

Δίνει τη δυνατότητα χρήσης της από οποιαδήποτε συσκευή (προσωπικό υπολογιστή, smartphone, tablet)

Έχει 5ετής διάρκεια ισχύος

Είναι αναγνωρισμένη σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Ο κάτοχος άυλης ψηφιακής υπογραφής μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονικά, ένα ψηφιακό έγγραφο, από οποιονδήποτε Η/Υ, που πρέπει να έχει μόνο διαδικτυακή πρόσβαση, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου ειδικού λογισμικού.

 

Για το One Time Password (κωδικός μιας χρήσης), ο κάτοχος δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κάποιο usb stick, αλλά το κινητό του τηλέφωνο (smartphone) ή το tablet του, όπου εκεί μέσω κατάλληλης εφαρμογής θα του αποσταλεί ο απαραίτητος κωδικός.

 

Το κόστος απόκτησης της άυλης ψηφιακής υπογραφής, είναι φθηνότερη κατά 30% περίπου, από την κλασική ψηφιακή υπογραφή.

 

Ευκολία απόκτησης της ψηφιακής υπογραφής με μια μόνο επίσκεψη στο κατά τόπους Επιμελητήριο.

 

 Διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς (ΨΥ)

 

Πρώτο βήμα – ηλεκτρονική υποβολή αίτησης “υποβολή αίτησης”.

 

A) Συμπληρώνουμε το ΑΦΜ της επιχείρησης ή του Επιμελητηρίου (για την έκδοση του τιμολογίου) και την ταυτοποίηση στο ΓΕΜΗ για επιχειρηματίες ή στο αρχείο των Επιμελητηρίων για τους υπαλλήλους αυτών. Αν το ΑΦΜ είναι σωστό εμφανίζεται η επωνυμία της επιχείρησης ή το Επιμελητήριο αν πρόκειται για υπάλληλο Επιμελητηρίου.

 

Β) Ανάλογα την ιδιότητα του αιτούντα, εμφανίζονται τα απαραίτητα προς συμπλήρωση πεδία, τα συμπληρώνετε και υποβάλλεται την αίτηση. 

 

Γ) Eγγραφή στην διαδικτυακή πύλη “ΕΡΜΗΣ” (www.ermis.gov.gr – <πατήστε εδώ για οδηγίες>). Πέραν της υποβολής της αίτησή σας, θα πρέπει υποχρεωτικά να τυπώστε την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.

 

 

Σημαντικό: Για την είσοδό σας στον ΕΡΜΗ θα χρειαστείτε τους προσωπικούς κωδικούς TAXISNET για φορολογική χρήση (ΦΠΑ).

 

 

Δεύτερο βήμα – έλεγχος ταμειακής ενημερότητας

 

Ο υπάλληλος του Επιμελητηρίου που δηλώθηκε στην αίτηση, ενημερώνεται για την αίτηση του ενδιαφερόμενου και ελέγχει αν είναι μέλος του Επιμελητηρίου και ταμειακά ενήμερος.

 

Αν όλα είναι ΟΚ, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα στον ενδιαφερόμενο μήνυμα, με την ταυτότητα πληρωμής (ΗΚΠ), του κόστους απόκτησης της ΨΥ και τον ενημερώνει, ότι με επόμενο μήνυμα θα κληθεί στο Επιμελητήριο για την ταυτοποίηση και ενεργοποίηση της ΨΥ.

 

Αν υπάρχουν ταμειακές εκκρεμότητες, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα σχετική ενημέρωση προς διεκπεραίωση.

 

Τρίτο βήμα – ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους απόκτησης ΨΥ

 

Με την ενημέρωση των πληρωμών από το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα στον ενδιαφερόμενο μήνυμα, να προσέλθει στο Επιμελητήριο για την ταυτοποίηση και ενεργοποίηση της ΨΥ.

 

Τέταρτο βήμα – ταυτοποίηση & ενεργοποίηση

 

Με την επίσκεψη του ενδιαφερόμενου στο Επιμελητήριο, ο αρμόδιος υπάλληλος τον ταυτοποιεί με την ταυτότητά του (μέσα από το site “ΕΡΜΗΣ”), σαρώνει και αποθηκεύει στην εφαρμογή, την υπογεγραμμένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και την φωτοτυπία της ταυτότητάς του.

 

Προσοχή!! η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπογράφεται με την παρουσία σας στο Επιμελητήριο.

 

Η ενεργοποίηση της ΨΥ μπορεί να γίνει με δυο τρόπους: α) στο Επιμελητήριο με την βοήθεια του αρμόδιου υπαλλήλου, από ειδική θέση εργασίας, β) στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου με ειδικές γραπτές οδηγίες.

 

  Το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την Ψηφιακή Υπογραφή και τη χρήση της

 

Στην Ελλάδα ήδη από το 2001, το Προεδρικό Διάταγμα 150 (ΦΕΚ 125 Α/25-6-2001) έθεσε το κανονιστικό πλαίσιο και ορίζει ότι η Ψηφιακή Υπογραφή επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο. Ο νόμος 3979 (ΦΕΚ 138 Α/16-6-2011) για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση προβλέπει την εφαρμογή των ψηφιακών υπογραφών στους φορείς του δημόσιου τομέα. Το Προεδρικό Διάταγμα 25 (ΦΕΚ 44 Α/25-2-2014) για το Ηλεκτρονικό Αρχείο και την Ψηφιοποίηση εγγράφων έθεσε τις Βασικές αρχές για τη δημιουργία και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση εγγράφων των φορέων του δημόσιου τομέα.

 

Η ψηφιακή υπογραφή απαιτείται επίσης από το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) και μέσω αυτού πραγματοποιείται ηλεκτρονικά όλη η διαγωνιστική διαδικασία και η παρακολούθηση μίας δημόσιας σύμβασης με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ και άνω άνευ ΦΠΑ.

 

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός (eIDAS) αριθ. 910/2014 της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ, στοχεύει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές εντός της εσωτερικής αγοράς, με την παροχή κοινής βάσης για ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών. Ενισχύει και αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο διασυνοριακό πλαίσιο για ασφαλείς, αξιόπιστες και εύχρηστες ηλεκτρονικές συναλλαγές δημιουργώντας μια ψηφιακή ενιαία αγορά. Ο eIDAS ορίζει ξεκάθαρα ότι η ψηφιακή υπογραφή έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά, από τη στιγμή που βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε ένα Κράτος Μέλος, αναγνωρίζεται ως τέτοια σε όλα τα άλλα Κράτη Μέλη.

Προηγούμενο Ανακοίνωση για κύρωση εκλογικών καταλόγων και υποψηφιότητες 2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ