ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 15523/30-8-2006 (ΚΥΑ 1288/ΦΕΚ Β’ 1763/22-5-2017) ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 ΚΑΙ 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι ψυκτικές αποθήκες εναπόθεσης τροφίµων ζωικής προέλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ ΒΊ 187), όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 1288/2017(ΦΕΚ Β’ 1763) και ισχύει, υποχρεούνται σε έγκριση και απόκτηση «αριθµού έγκρισης». 

Συνεπώς, καλούνται οι ιδιοκτήτες ψυκτικών αποθηκών τροφίµων ζωικής προέλευσης, οι οποίες δεν έχουν έως τώρα εγκριθεί, να προσέλθουν στη Κτηνιατρική Υπηρεσία της ΠΕ Σάμου και να καταθέσουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 6 της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης. 

Επισηµαίνουµε ότι, εγκαταστάσεις οι οποίες είχαν λάβει από την υπηρεσία µας «αριθµό καταχώρισης», όπως έδινε την δυνατότητα το τότε ισχύον νοµικό πλαίσιο και όχι «αριθµό έγκρισης», υποχρεοvνται και αυτές να λάβουν «αριθµό έγκρισης» καταθέτοντας, οµοίως, αίτηση στη Κτηνιατρική Υπηρεσία της ΠΕ Σάμου.

Η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι 30 Νοεµβρίου 2018. 

Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουµε το άρθρο 6 της ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ ΒΊ 187), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το πρότυπο της αίτησης που πρέπει να κατατεθεί, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ, της ίδιας ΚΥ Α.

 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A808%CE%9F%CE%A19%CE%A4-%CE%962%CE%9A 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A808%CE%9F%CE%A19%CE%A4-%CE%962%CE%9A?inline=true 

 

Προηγούμενο Το Επιμελητήριο Σάμου διοργανώνει σεμινάρια ΕΦΕΤ με τίτλο «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ