4ος επαναληπτικός ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη προμήθεια καυσίμων κίνησης για τη κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για το 2022

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιοποιήθηκε η διακήρυξη του  4ου επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού καυσίμων κίνησης (συνημμένο), στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με α/α: 157963.

Διαβάστε αναλυτικά το κείμενο του διαγωνισμού.

 

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 04 Απριλίου και ώρα 12:01 μμ.

Η ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή είναι 13:00 μμ, ομοίως την ίδια ημέρα.

 

 

Προηγούμενο Ανάκληση αποφάσεων ένταξης στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ