Ανανέωση ταυτότητας ασφαλιστικών διαμεσολαβητών με ισχύ έως 31 Δεκεμβρίου 2020

Προς τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές των οποίων η ισχύς της άδειας που τους έχει χορηγήσει το Επιμελητήριο λήγει την  31η Δεκεμβρίου του 2020.

 

Για την ανανέωση της άδειας και στο χρονικό διάστημα από 02.01.2021 έως και 31.3.2021, σύμφωνα με το Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/18-12-2018), οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω:

1. Αστυνομική ταυτότητα

2. Αίτηση ανανέωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

3. Υπεύθυνη Δήλωση (N.1599/86)

4.  Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, που να βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση & ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί.

5. Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης που να βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

6. Βεβαίωση Ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων δεκαοκτώ (1.250.618) ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά (1.875.927) ευρώ συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, πλην του μεσίτη, προσκομίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις ενέργειές του. Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται, με απόφαση της εποπτικής αρχής, σε περίπτωση αναθεώρησής τους από την Ε.Α.Α.Ε.Σ.. Το μέγιστο ποσό απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη του πρώτου εδαφίου, εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση, δεν μπορεί να ξεπερνά αυτό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (18.760) ευρώ. ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ (αρ.23 παρ.1 Ν.4583/2018).

7. Βεβαίωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ ή εικόνα TAXISNET ότι δεν έχει δηλωθεί διακοπή της δραστηριότητας διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.

8. Προηγούμενη βεβαίωση και πλαστικοποιημένη ταυτότητα ασφαλιστή

9. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (αναζητείται αυτεπάγγελτα και ανανεώνεται κάθε δύο έτη με επιμέλεια του αρμόδιου επιμελητηρίου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης).

10. Τα σεμινάρια (επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών) από το έτος 2015 έως και το 2020, συνολικά 90 ωρών.  

Σημειώνεται ότι α πρόσωπα που ασκούν ασφαλιστική διαμεσολάβηση υποχρεούνται σε επαγγελματική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών κατ΄έτος προκειμένου να διατηρούν ικανοποιητικό επίπεδο ικανότητας και απόδοσης (σχετικές διατάξεις Ν. 4583/2018 αρ. 20 παρ. 2 & 3, 23 παρ. 1 εδαφ. 3 & αρ. 48 παρ. 5)

Διευκρινίζεται ότι για τα νομικά πρόσωπα τα πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης και αναγκαστικής διαχείρισης θα πρέπει να προσκομιστούν και ατομικά για το πρόσωπο που ασκεί την ασφαλιστική δραστηριότητα στην εταιρεία και για το νομικό πρόσωπο.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΑΠΟ 02-01-2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ E-MAILS

Ποριώτη Γαρυφαλλιά (gporioti@samcci.ondsl.gr) και

Παπαδημητρίου Λάμπρος (lpapadimitriou@samcci.ondsl.gr

 

ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ E-MAILS ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΑΔΕIΑ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

 

 

Προηγούμενο Ενδιαφέρον για εισαγωγή ελληνικών προϊόντων – Fresh Farms – Σικάγο

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ