Δελτίο Τύπου – Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή”, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας και της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας για την προώθηση της εξωδικαστικής επίλυσης και της διαμεσολάβησης.

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, αφενός, και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, αφετέρου. Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν για λογαριασμο της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή” ο Συνήγορος κ. Λευτέρης Ζαγοριτης, για λογαριασμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας ο Πρόεδρος της κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος και για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας η Διευθυντρια του και Αναπληρώτρια Συνήγορος Καταναλωτή κ. Αθηνά Κοντογιάννη.

 

Σκοπός του Πρωτοκόλλου είναι η ανάδειξη της αξίας και της αποτελεσματικότητας της εναλλακτικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών για όλους. Η εξωδικαστική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών έχει οφέλη τόσο για τους καταναλωτές, οι οποίοι εξοικονομούν χρονο και χρήματα σε σχέση με την προσφυγή Δικαιοσύνη, όσο και για τους προμηθευτες, οι οποίοι διαχειρίζονται πιο σωστά τις σχέσεις τους με καταναλωτές, βελτιώνουν την εμπορική φήμη τους στην αγορά και προστατεύουν το κύρος του επαγγελματικού τους κλάδου απο πιθανή δυσφημηση που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τυχόν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μιας μειοψηφίας προμηθευτών.

 

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται από το Πρωτόκολλο Συνεργασίας σειρά από κοινές ενέργειες και πρωτοβουλίες των συμβαλλόμενων μερών, μεταξύ των οποίων:

►Η προώθηση δράσεων για την ευρύτερη και καλύτερη δυνατή ενημέρωση των καταναλωτών και των προμηθευτών για την εξωδικαστική επίλυση των καταναλωτικών διάφορων.

►Οι επιχειρήσεις-μέλη των ανά την Ελλάδα Επιμελητηρίων θα υποστηρίζουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης και θα ανταποκρίνονται, το συντομότερο δυνατόν, στην πρόσκληση που θα τους απευθύνουν ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλαδας για τη φιλική επίλυση εγχώριων ή διασυνοριακών καταναλωτικών διαφορών, αποστέλλοντας τις απόψεις τους και προβαίνοντας στη διατύπωση συμβιβαστικών προτάσεων, όπου αυτο είναι δυνατόν.

►Επί σημαντικών περιπτώσεων καταναλωτικών διαφορών, όπου τα εμπλεκόμενα μέρη ενδέχεται να προβάλλουν αντικρουόμενους ισχυρισμούς, οι οποίοι εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Επιμελητηρίων θα παρέχεται η δυνατότητα, στον Συνήγορο του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, να ζητούν, από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, τη συνδρομή της, με την παροχή σχετικής πληροφόρησης.

►Ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα παρέχει τεχνογνωσία στον τομέά των τεχνικών διαπραγμάτευσης και επίλυσης διαφορών προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηριων Ελλάδος προς αξιοποίησή της κατά τη διευθέτηση διαφορών που ανακυπτουν μεταξύ προμηθευτών, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

►       Ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα μεριμνήσει για τον σχεδιασμό, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, ειδικού σήματος εμπιστοσύνης (trustmark), που θα αποδοθεί στις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διαδικασίες διαμεσολάβησης ενώπιον της Αρχής και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας.

 

Μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας τα μέρη προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:

 

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή κ. Λευτέρης Ζαγορίτης:

«Με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που υπογράψαμε σήμερα με τον κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο Ποόεδοο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας συμβάλλουμε απο κοινού στην περαιτέρω προώθηση της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών και ειδικότερα των Καταναλωτικών στην αποφόρτιση της Δικαιοσύνης από σωρεία υποθέσεων και στην ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης στην αγορά που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Εγγύηση γι αυτό αποτελούν ηυπερδωδεκαετής εμπειρία και το υψηλό ποσοστο επιτυχους διαμεσολάβησης της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» που φθάνει το 82,5%, οι ανέδοξες και ταχείες διαδικασίες που ακολουθούνται με μέσο χρόνο επίλυσης μικρότερο των 3 μηνών και το πολύ μεγάλο ποσοστό εκούσιας συμμετοχής των προμηθευτών σε αυτη που δεδουένα αυτά σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική επίλυση των καταναλωτικών διάφορων που εφαρμόζει η Αρχή από το Φεβρουάριο του 2016 και την προσφορά διαμεσολαβητικών υπηρεσιών και σε διασυνοριακές διαφορές εντός Ε.Ε, μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλαδας καταδεικνύουν ότι οι νέοι δρόμοι που έχουν ανοιχθεί στη διαμεσολάβηση ανταποκρίνοναι στις ανάγκες ολοένα και περισσότερων προμηθευτών και καταναλωτων. Η Ανεξάρτητη Αρχή – “Συνήγορος του Καταναλωτή” θέτει, την τεχνογνωσία που εχει αποκτήσει στις διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης στην υπηρεσία της Κεντρικής Ελλάδας, στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες για εφαρμογή του θεσμού και στις διαφορές μεταξύ εμπόρων/επιχειρήσεων”.

 

Ο πρόεδρος της ΚΕΕ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος:

 

«Συνυπογράψαμε σήμερα με τον Συνήγορο του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την προώθηση της εξωδικαστικής επίλυσης και διαμεσολάβησης με έμφαση στις διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών. Η ΚΕΕΕ αναγνωρίζει την ιδιαίτερη συμβολή των εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης διαφορών στην αμεσότερη και ταχύτερη λειτουργία απονομής της διακιοσύνης, αλλά και στη μείωση του κόστους που συνεπάγεται η υιοθέτηση τους, τοσο για τον ποΛίτη όσο και για τον επιχειρηματία-προμηθευτή. 

Για το λόγο αυτό, εξάλλου λειτουργεί στο μεγαλύτεοο Επιμελητήριο της χώρας, ήδη από το 2013, το Κέντρο Διαμεσολάβησης του ΕΒΕΑ. Ως προς τη παρούσα συνεργασία, η ΚΕΕΕ δηλώνει την ισχυρή βούλησή της να συνδράμει στη διάδοση και ευμπέδωση του θεσμού, με την προτροπή των επιχειρήσεων – μελών της να απευθύνονται στις σχετικές διαδικασίες, την ενημέρωσή τους για τα οφέλη της αλλά και με τη συστηματική πληροφόρηση των καταναλωτων. Επίσης αξιοποιόντας την  επιμελητηριακή εμπειρία στην υποβολή βελτιωτικών προτάσεων, αλλα και στη κατάρτιση συμβιβαστικών λύσεων, αναφορικά με τις κατ’ιδίαν περιπτώσεις».

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – 2017 (B΄περίοδος)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ